Koncepcja rozwoju przedszkola

 

KONCEPCJA ROZWOJU

PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 12 W JASTRZĘBIU-

ZDROJU

W LATACH 2012-2017PODSTAWA PRAWNA 

 PRIORYTETY PRZEDSZKOLA 

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r.nr.256, poz. 2572 z póź.zm.)

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego ( Dz. U. z 2009r. nr. 168, poz.1324 z póź.zm.)

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 maja 2013 w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U.z 2013r. poz.560)

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz.U. z 2014r. poz.1170) 1. Wspomaganie rozwoju dziecka –  dążenie do indywidualnego rozwoju dziecka, zaspokajania jego potrzeb z uwzględnieniem możliwości psychofizycznych.

 2. Bezpieczeństwo, miła i serdeczna atmosfera – jest warunkiem zdrowia psychicznego i fizycznego oraz prawidłowych postaw dzieci oraz pracowników i rodziców. Wpływa na tempo rozwoju dzieci. Służy wzajemnej akceptacji, poczucia wartości i zachowania dobrego klimatu. Tworzy podstawę do współpracy środowiska przedszkolnego.

 3. Twórczość –  wyraża się w aktywności, myśleniu i odkrywaniu.Wpływa na tempo i jakość rozwoju każdego dziecka.

 4. Samodzielność -    dążenie do samorozwoju stanowi podstawę radzenia  sobie w życiu. Przyczynia się do wykonywania podejmowanych zadań.

 5. Integracja – łączenie osób sprawnych i niepełnoprawnych, wzajemne szanowanie się i akceptowanie.WIZJA PRZEDSZKOLA 

1.Tworzenie atmosfery sprzyjającej akceptacji każdego dziecka, przeciwdziałanie izolacji społecznej i nietolerancji wobec wszelkich inności. Integracja osób sprawnych i osób z niepełnosprawnością- uczenie wzajemnej akceptacji i wrażliwości.

2.Tworzenie takich warunków, by każde dziecko rozwijało swoje zainteresowania i osiągało sukces na miarę swych możliwości.

 3.Zapewnianie bezpieczeństwa i wspomaganie rozwoju dzieci mające na celu wyrównywanie szans edukacyjno-wychowawczych.
MISJA PPRZEDSZKOLA

Jesteśmy nowoczesnym przedszkolem z miłą, domowa atmosfera, otwartym na potrzeby środowiska. Wyrównujemy szanse edukacyjne i wychowawcze dzieci szczególnie tego potrzebujących. Kierujemy się zasadami wynikającymi z Konwencji Praw Dziecka oraz powszechnie przyjętymi normami społecznymi i moralnymi. Dziecko jest naszym największym dobrem, niepowtarzalnym podmiotem naszych oddziaływań wychowawczych, dlategonasza praca wychowawcza, opiekuńcza i  dydaktyczna opiera się na indywidualnym traktowaniu każdego wychowanka.Wysoce wykształcona kadra pedagogiczna ustawiczne podnosi swoje kwalifikacje poprzez uczestnictwo w szkoleniach, konferencjach i studiach podyplomowych.CELE DO OSIĄGNIĘCIA

1. Poszerzenie oferty dydaktyczno – wychowawczej o:

- bezpłatne kółka tematyczne typu taneczne, plastyczne, przyrodniczo-doświadczalne

- nauka pływania- zajęcia na basenie, naukę gry w szachy, kontynuację dogoterapii,

- wprowadzenie dodatkowego bezpłatnego języka niemieckiego jako alternatywa

dla j.angielskiego

2. Wdrożenie projektu edukacyjnego o tematyce unijnej przy współpracy PP13 i PP20,

propagującego wiedzę o 7 państwa europejskich

3. Przystąpienie do programu Sokrates Commenius

4. Udział w targach europejskich – prezentacja działań w ramach edukacji europejskiej

5. Rozpowszechnianie przykładu dobrej praktyki poprzez obchody Międzynarodowego

Dnia Ochrony Zwierząt.

6. Działania innowacyjne stosowane przez nauczycieli ( zajęcia i zabawy dotyczące ochrony

praw człowieka, elementy filozofii - dyskusja kierowana, aktywne metody nauczania

wg prof.zw Edyty Gruszczyk – Kolczyńskiej i Ewy Zielińskiej).

7.Otwarcie przedszkola na dzieci niepełnosprawne - utworzenie oddziału integracyjnego

8.Organizacja badań przesiewowych w zakresie wad postawy, wymowy, słuchu i wzroku.

9. Wspieranie dzieci z rodzin uboższych w ramach wyrównywania szans.

10. Działania całej społeczności przedszkolnej w ramach programu wychowawczego.

11. Uczestnictwo w krajowych programach profilaktycznych „Czyste powietrze wokół nas”, Kubusiowi Przyjaciele Natury”, „Wolę Wodę”, w programach wychowawczych „Cała Polska Czyta Dzieciom”.

12.Uczestnictwo w międzynarodowych programach: e-Twwinning, Przyjaciele Zippiego, Wychowanie dla Godności – Amnesty Internationale.

13. Rozpowszechnianie informacji w mediach: w prasie, telewizji lokalnej i internecie, w biuletynie informacyjnym dla rodziców.

14. Rozwój współpracy ze środowiskiem lokalnym: Sołectwem w Ruptawie, OSP, SP17

15. Rozwój istniejącej strony internetowej www oraz strony na facebooku.

16. Rozwój współpracy z zagranicą w tym: kontynuacja współpracy z Przedszkolem w Czechach, Słowacji, Irlandii, nawiązanie współpracy z Przedszkolem w Niemczech.

17. Działania w ramach Klubu Europejczyka.

18. Festyny integrujące dla środowiska.

19. W ramach współpracy z Radą Rodziców organizacja imprez, wycieczek oraz bezpłatnych zajęć dodatkowych.

20.Podnoszenie kompetencji zawodowych kadry pedagogicznej poprzez doskonalenie i dokształcanie nauczycieli zgodnie z potrzebami placówki - preferowanie jednostek twórczych, refleksyjnych i nowatorskich.

21.Organizacja cyklu szkoleń i konferencji dla nauczycieli z regionu w ramach współpracy z prof.zw. Edytą Gruszczyk Kolczyńską.

22. Nadanie placówce imienia.

23. Zagospodarowanie placu zabaw i terenów przy budynku przedszkolnym, parkingu.

24. Zatrudnienie w formie wolontariatu pielęgniarki oraz sekretarki.

25. Pozyskiwanie sponsorów.

 

MONITORING, OKRESOWA EWALUACJAMonitorowanie i ewaluacja podejmowanych działań określonych

w koncepcji pracy przedszkola będzie odbywać się zgodnie z harmonogramem i planem ewaluacji wewnętrznej.

Jastrzębie-Zdrój 02.09.2013r.

 

KIERUNKI PRACY PRZEDSZKOLA W ROKU SZKOLNYM 2013/2014

 

 1. "Nasze emocje i uczucia" Zadanie:Wspomaganie rozwoju społeczno - emocjonalnego dzieci w różnorodnych sferach działalności, ze szczególnym uwzględnieniem dziecięcych form plastycznych

 1. Dziecko w świecie muzyki” Zadanie: rozwijanie wrażliwości estetycznej i ekspresji twórczej dzieci. Rozwijanie wyobraźni muzycznej i pobudzanie dzieci do wyrażania uczuć i myśli za pomocą ruchu i śpiewu i aktywności plastycznej.

Szczegółowy zakres realizacji w/w kierunków zawarty w planie pracy wychowawczo- edukacyjnej przedszkola w roku szkolnym 2013/2014

 

KIERUNKI PRACY PRZEDSZKOLA W ROKU SZKOLNYM 2012/2013

 

 1. JESTEM POLAKIEM, JESTEM EUROPEJCZYKIEM” zadanie: kształtowanie tożsamości narodowej oraz dostrzegania wartości ogólnoludzkich, upowszechnienie wiedzy z zakresu Unii Europejskiej, poznanie wybranych krajów – miesięczne wędrówki przez Polskę, Niemcy, Francję, Hiszpanię, Irlandię, Włochy, Czechy, Słowację i Anglię

 2. Zadanie: Stymulowanie świadomości dziecka na temat zachowań proekologicznych.

Poczynania nauczycielek związane z realizacją rocznego planu pracy przedszkola przebiegały następująco:

* Wdrożenie do realizacji projektu edukacyjnego „Razem z Azorkiem poznajemy wybrane kraje Unii Europejskiej” - dzieci co miesiąc poznawały kolejne kraje Unii Europejskiej; poznawały godła, flagi, hymn, znane postacie, zabytki a także europejską kuchnię. W ramach projektu był urządzony bal hiszpański.W ramach projektu zorganizowany został przez nasze przedszkole miedzyprzedszkolny konkurs na wizerunek Azorka oraz międzyprzedszkolny Turniej Wiedzy o Unii Europejskiej oraz piknik europejski w PP20.

* Realizacja programu „Mamo tato wolę wodę”

* Światowy Tydzień Zwierząt

* Pierwszy dzień wiosny

* Dzień ziemi

* Realizacja programu „Kubusiowi przyjaciele natury”

* Wyrabianie pozytywnego stosunku do zwierząt i roślin poprzez:

- organizację obchodów Międzynarodowego Dnia Ochrony Zwierząt

- pogadanki, podawanie przykładów właściwych zachowań korzystając z literatury dziecięcej

- obserwację przyrody - wycieczki, wyjścia w pole, na łąkę, do parku

- dokarmianie ptaków zimą

-organizację wycieczki do schroniska zwierząt w Jastrzębiu- Zdroju oraz zbiórka pokarmu i akcesoriów dla zwierząt przebywających w tym schronisku.

- warsztaty szkoleniowe dla dzieci woczyszczalni ścieków w Jastrzębiu-Zdrój

Kierunki pracy przedszkola w roku szkolnym

2014/2015

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r.nr.256, poz. 2572 z póź.zm.)

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego ( Dz. U. z 2009r. nr. 168, poz.1324 z póź.zm.)

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 maja 2013 w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U.z 2013r. poz.560)

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz.U. z 2014r. poz.1170)

Kierunek pracy:

Dzieciaki –Sportaki”- wspieranie rozwoju dziecka poprzez projektowanie działań zorientowanych na edukację przez ruch, aktywne spędzanie czasu, zdobywanie doświadczeń twórczych w zakresie ruchu, dbanie o zdrowie oraz zdobywanie zdrowych nawyków żywieniowych.