Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci

Załącznik do Zarządzenia dyrektora PP12 z dnia 29 sierpnia 2018r. nr 22/2018

Procedura przyprowadzania

i odbierania dzieci

z Publicznego Przedszkola nr 12

z Oddziałem Integracyjnym

w Jastrzębiu-Zdroju

 

Podstawa prawna:

 1. Ustawa Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, 1000 i 1290)

 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz.U.z 2017r. poz.649)

 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w

sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003r. Nr6, poz.69)

 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lipca 2011 r. zmieniające

rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. 2011 nr 161 poz. 968)

5. Międzynarodowa Konwencjach Praw Dziecka

6. Statut Publicznego Przedszkola nr12 z Oddziałem Integracyjnym w Jastrzębiu-Zdroju

 

§ 1

Postanowienia ogólne

 1. Procedura służy zapewnieniu dzieciom pełnego bezpieczeństwa w czasie przyprowadzania i odbierania z przedszkola oraz określenia odpowiedzialności Rodziców lub innych osób przez nich upoważnionych (zwanych dalej opiekunami), nauczycieli oraz pozostałych pracowników przedszkola.

 

§ 2

Przyprowadzanie dzieci

 1. Za bezpieczeństwo dzieci w drodze do przedszkola odpowiadają rodzice/ opiekunowie.

 2. Dzieci do przedszkola przyprowadzane są przez rodziców /opiekunów do grup żywieniowych od godziny 6.00 do godz.8.30, a do grupy nieżywieniowej popołudniowej od godz.14.00 do godz.14.30.

 3. Rodzice/ opiekunowie rozbierają dziecko w szatni.

 4. Rodzice /opiekunowie wprowadzają dziecko do sali powierzają pod opiekę nauczycielce grupy.

 5. Odpowiedzialność nauczyciela rozpoczyna się z chwilą wprowadzenia dziecka do sali.

 6. Rodzice/opiekunowie, którzy zdecydują, że ich dziecko będzie samodzielnie wchodziło do sali, biorą na siebie pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo swojego dziecka w czasie przechodzenia z szatni do sali.

 7. Nauczycielka odbierająca dziecko od rodzica/ opiekuna ma obowiązek zwrócenia uwagi czy wnoszone przez dziecko zabawki lub inne przedmioty nie mają cech niebezpiecznych mogących stworzyć zagrożenie.

 8. Nauczycielka ma prawo odmówić przyjęcia do przedszkola dziecka chorego lub podejrzanego o chorobę.

 9. Po każdej długotrwałej nieobecności dziecka spowodowanej poważną chorobą rodzice zobowiązani są do przedłożenia informacji od lekarza potwierdzającej zakończenie leczenia.

 10. Obowiązkiem rodzica jest przekazanie nauczycielkom aktualnych telefonów kontaktowych ( szczególnie numerów telefonów komórkowych).

 

§ 3

Odbieranie dzieci

 1. Dzieci z grup żywieniowych należy odebrać do godziny 16.00 (w przypadku zadeklarowanego pobytu dziecka do godziny 16.00), z grupy nieżywieniowej do godz.19.00

 

 1. Odbiór dzieci z przedszkola jest możliwy wyłącznie przez rodziców/opiekunów bądź inne osoby dorosłe przez nich upoważnione.

 

 1. Wydanie dziecka osobom innym niż rodzice/ prawni opiekunowie może nastąpić tylko na podstawie pisemnego upoważnienia podpisanego przez rodziców i złożonego u nauczycielek w grupie „ Osoby upoważnione do odbioru dziecka z przedszkola w grupie …. ( wzór Oświadczenia stanowi załącznik nr 1 do procedury).

 

 1. Pisemne upoważnienie jest załącznikiem do karty zgłoszenia i składane jest na początku każdego roku szkolnego i obowiązuje przez cały rok szkolny.

 

 1. Dziecko nie będzie wydawane osobom niepełnoletnim.

 

 1. Rodzice ponoszą odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego z przedszkola przez upoważnioną przez nich osobę.

 

 1. Życzenie rodziców dotyczące nie odbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być poświadczone przez orzeczenie sądowe.

 

 1. Obowiązkiem nauczycieli jest upewnienie się czy dziecko jest odbierane przez osobę wskazaną w upoważnieniu.

 

 1. Nauczycielka stanowczo odmawia wydania dziecka z przedszkola w przypadku, gdy stan osoby zamierzającej odebrać dziecko wskazuje na spożycie alkoholu lub przejawia agresywne zachowanie i nie jest ona w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa. W tym przypadku nauczyciel wzywa drugiego rodzica lub inną upoważnioną do odbioru dziecka osobę. Jeżeli jest to niemożliwe personel przedszkola ma obowiązek poinformować o zdarzeniu dyrektora placówki.

 

 1. Dyrektor wydaje dyspozycje nauczycielce, mające na celu odizolowanie dziecka od rodzica/ opiekuna znajdującego się pod wpływem alkoholu.

 

 1. W przypadku, gdy sytuacja zgłaszania się po dziecko rodzica/opiekuna w stanie nietrzeźwości powtórzy się, dyrektor powiadamia pisemnie policję, ośrodek pomocy społecznej, wydział rodzinny sądu rejonowego.

 2. Osoba upoważniona w momencie odbioru dziecka powinna posiadać przy sobie dowód osobisty i okazać na żądanie nauczycielki.

 3. Jeśli dziecko będzie się opierało, płakało lub z innych przyczyn nie będzie chciało wyjść z przedszkola z osobą upoważnioną przez rodziców, dziecko nadal pozostaje pod opieką nauczycielki, a dyrektor przedszkola lub inna upoważniona osoba niezwłocznie skontaktuje się telefonicznie z rodzicami (opiekunami prawnymi) w celu ustalenia dalszego postępowania.

 4. Rodzice/ opiekunowie po odebraniu dziecka są zobowiązani opuścić plac zabaw.

 5. W przypadku pozostania rodzica/opiekuna na placu przedszkolnym po odebraniu dziecka

(np. rozmowa rodzica z nauczycielem), nauczyciel nie odpowiada za jego bezpieczeństwo.

 1. W przypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane po upływie czasu pracy przedszkola nauczyciel zobowiązany jest powiadomić telefonicznie rodziców lub osoby upoważnione do odbioru o zaistniałej sytuacji.

 2. W przypadku gdy pod wskazanymi przez rodziców numerami telefonów (praca, dom, tel. komórkowy) nie można uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców lub osób upoważnionych do odbioru dziecka  nauczyciel oczekuje z dzieckiem w placówce jedną godzinę. Po upływie tego czasu nauczyciel powiadamia najbliższy komisariat policji o niemożności skontaktowania się z rodzicami/ prawnymi opiekunami.

 3. Za właściwe przestrzeganie zasad przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola odpowiedzialni są rodzice oraz nauczyciel.

 4. Nauczyciele sprawują opiekę nad dzieckiem od chwili przejęcia go od osoby przyprowadzającej, aż do momentu przekazania dziecka rodzicom lub upoważnionej osobie.

 5. Na pierwszym zebraniu organizacyjnym rodzice są informowani o zasadach przyprowadzania i odbioru dzieci.

 6. Treść procedury zostaje udostępniona rodzicom na stronie www przedszkola w celu szczegółowego zapoznania się.

 

Procedura obowiązuje od dnia 1.09.2018 r.