Konkurs "Legendy polskie"

 

 

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 12 Z ODDZIAŁEM INTEGRACYJNYM

W JASTRZĘBIU ZDROJU

 

 

ZAPRASZA DO UDZIAŁU

 

W MIĘDZYPRZEDSZKOLNYM KONKURSIE PLASTYCZNYM

 

PT.„LEGENDY POLSKIE”

 

 

 

 

 

 

 

 

ORGANIZATOR KONKURSU :

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 12

z ODDZIAŁEM INTEGRACYJNYM

UL. CIESZYŃSKA 148

44-335 JASTRZĘBIE- ZDRÓJ

Tel. 32 47-52-315

 

 

CELE KONKURSU :

-uczczenie stulecia odzyskania niepodległości przez Polskę

- rozwijanie poczucia własnej tożsamości narodowej

-rozbudzanie zainteresowań plastycznych i rozwijanie twórczości dzieci inspirowanej

legendami polskimi

 

REGULAMIN KONKURSU :

 1. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci 5-6 l.

 1. Ilość prac – max dwie z jednej placówki

 2. Forma i wymiary prac dowolne

 3. Praca powinna być (czytelnie) opisana wg wzoru:

-tytuł pracy

-imię i nazwisko oraz wiek dziecka

-imię i nazwisko opiekuna artystycznego

-adres placówki, telefon

4. Termin nadsyłania prac : 05.11.2018r.

5. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 12.11.2018r.

6. Zwycięzcy zostaną powiadomieni telefonicznie.

7. Pozostałym uczestnikom przesłane będą dyplomy, a opiekunom artystycznym podziękowania

8. Wystawa wszystkich prac będzie udostępniona w Publicznym Przedszkolu nr 12

z Oddziałem Integracyjnym w Jastrzębiu-Zdroju w dniach 07-14.11.2018r.

9. Nadesłanych prac nie zwracamy.

10. Prace prosimy przesłać na adres:

Publiczne Przedszkole nr 12

z Oddziałem Integracyjnym

ul. Cieszyńska 148

44-335 Jastrzębie -Zdrój

 

Skład komisji:

B.Adamczyk – artysta plastyk, nauczyciel

D. Jankowska,K. Wójcik, D. Krystkowiak – nauczyciele PP12

 

 

Koordynatorzy konkursu :

Dorota Jankowska, Katarzyna Wójcik,

Dorota Powieśnik, Dorota Krystkowiak

 

 

 

 

Zgody na nieodpłatne publikowanie prac plastycznych

Oświadczam, że zostałem/ am poinformowany/ a o możliwości dobrowolnego udzielania zgody na nieodpłatne publikowanie prac plastycznych mojego dziecka
(imię i nazwisko dziecka)…………………………………………………………………….

Prace plastyczne mogą być publikowane w:

 • Publicznym Przedszkolu nr 12 w Jastrzębiu – Zdroju

 • Mediach społecznościowych

 • Placówce, która jest organizatorem konkursu

 • W innych instytucjach, w których będą wystawione prace dzieci w ramach konkursu

Zostałem/ am poinformowany/ a o:

 • Tym, że administratorem danych osobowych jest Publiczne Przedszkole nr 12
  z Oddziałem Integracyjnym w Jastrzębiu – Zdroju, ul. Cieszyńska 148

 • Możliwości kontaktu listowego z Inspektorem Ochrony Danych w Publicznym Przedszkolu nr 12 z Oddziałem Integracyjnym

 • Adres korespondencyjny 44 – 337 Jastrzębie – Zdrój, ul. Cieszyńska 148

 • Prawie dostępu do danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawie sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania
  i przenoszenia danych, jak również prawie cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawie wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

 • Tym, że w przypadku konkursu praca plastyczna …............................................................

(imię i nazwisko autora) może zostać udostępniona organizatorowi konkursu wyłącznie w celu organizacji konkursu zgodnie z jego regulaminem

………………………………………………………..

(Imię i nazwisko Rodziców/ Prawnych Opiekunów)