Program wychowawczy 

PROGRAM

 

WYCHOWAWCZY

 

PUBLICZNEGO

 

PRZEDSZKOLA

 

NR 12

 

 Z ODDZIAŁEM

 

INTEGRACYJNYM

W JASTRZĘBIU- ZDROJU

 

Podstawa prawna:

1. Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej (Tekst uchwalony w dniu 2 kwietnia 1997 r. przez Zgromadzenie Narodowe)

2.Powszechna Deklaracja Praw Człowieka  (przyjęta i proklamowana rezolucja Zgromadzenia Narodowego ONZ z dnia 10 grudnia 1948r.)

3. Ustawa z dnia 7 września 1991r. (Dz.U.z 2004r. Nr256, poz.2572) oraz ustawa z dnia 6 grudnia 2013r. (Dz.U. z 2014r., poz.7) o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw.

4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 czerwca 2012r. w sprawie dopuszczenia do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników ( Dz.U. 2012, poz. 752)

5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 maja 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół ( Dz.U. 2014 poz. 803)

6. Statut Publicznego Przedszkola nr12 z Oddziałem Integracyjnym z Jastrzębiu-Zdroju

"Wychowanie to uczenie dzieci czerpania

przyjemności z tego, co dobre" [Platon]

"Pomóżmy dzieciom, aby każdy z nich stał się tym,

kim stać się może"[Janusz Korczak]

 

Wstęp

Dzieci dorastają w trzech kręgach, z których najważniejszym jest dom rodzinny, kolejnym – najbliższe otoczenie (sąsiedztwo, przedszkole), ostatnim zaś – społeczeństwo i jego kultura. Można zatem stwierdzić, że rodzina i przedszkole są środowiskiem decydującym o tym, w jakiej formie dokona się późniejsze wejście człowieka w społeczeństwo. Należy pamiętać, że nikt nie zastąpi rodziców w ich roli głównych wychowawców, ale przedszkole powinno ich w tym wspierać. Dlatego też program wychowawczy ma na celu między innymi ujednolicenie oddziaływań wychowawczych w przedszkolu i w domu, aby nasze dzieci w przyszłości tworzyły społeczeństwo tolerancyjne i empatyczne o głęboko zakorzenionych strukturach moralnych. Nasz program ma na celu poprawę jakości pracy edukacyjnej, uwzględniając potrzeby całej społeczności przedszkolnej: dzieci, pracowników, rodziców oraz środowiska. Wraz z wiekiem dziecko uświadamia sobie, że jest częścią pewnej społeczności mającej swoją tożsamość, symbole i historię. Zadaniem programu wychowawczego naszego przedszkola jest określenie wartości, jakie chcemy wpajać naszym wychowankom. Program opiera się na ukształtowaniu odpowiednich postaw wobec ludzi, otoczenia i symboli.

Celem wspólnych oddziaływań wychowawczych nauczycieli i rodziców jest zapewnienie każdemu dziecku:

radosnego i szczęśliwego dzieciństwa,

bezpieczeństwa,

poczucia własnej godności.

Zadania przedszkola jako środowiska wychowawczego

Opieka wychowawców i całego personelu przedszkola nad biologicznym i psychologicznym rozwojem wychowanków. Stwarzanie przyjaznej i bezpiecznej atmosfery Wskazywanie możliwości poznania samego siebie przez dzieci (określenie własnych zainteresowań, uzdolnień, cenionych wartości i cech osobowości, samoakceptacja) Uczenie podejmowania właściwych, samodzielnych wyborów. Skoordynowanie oddziaływań wychowawczych domu, przedszkola, grupy dziecięcej. Wyrabianie samodzielności i umiejętności działania na rzecz innych

Misja i wizja przedszkola

Wizja przedszkola

Jesteśmy przedszkolem bezpiecznym, przyjaznym dzieciom i rodzicom oraz nauczycielom i pracownikom. Pomagamy naszym wychowankom rozwijać umiejętności, zdolności, zaspakajać naturalne potrzeby ruchowe oraz kształtować u nich postawy prozdrowotne i proekologiczne.

Misja przedszkola

Naszym najważniejszym zadaniem jest przygotować dzieci do odnoszenia sukcesów na miarę ich indywidualnych możliwości i radzenia sobie z trudnościami. Nasze przedszkole pragnie pobudzić twórczą inwencję dziecka poprzez samorealizację w ekspresji słownej, muzycznej, ruchowej. Chcemy zapewnić poczucie bezpieczeństwa, będziemy troszczyć się o zdrowie dzieci. Pragniemy nauczyć dzieci wiary we własne możliwości, rozwijać w nich optymizm i poczucie własnej wartości. Nasze działania wychowawczo- dydaktyczne opieramy na sprawdzonych i uznanych metodach pracy, przynoszących znaczące efekty w pracy z wychowankami i we współpracy z rodzicami i środowiskiem.

Nasze przedszkole pełni funkcję doradczą i wspierającą działania wychowawcze rodziców. Zapewniamy wykwalifikowaną i kreatywną kadrę pedagogiczną, ustawicznie doskonalącą swój warsztat pracy, zapewniającą dzieciom wychowanie i edukację na najwyższym poziomie.

Przybliżamy dzieciom różne środowiska, jako bogate źródła wiedzy, miejsca wielu doznań i przeżyć intelektualnych, emocjonalnych i estetycznych. Tworzymy każdego dnia warunki do wszechstronnego rozwoju ruchowego w salach, na placu zabaw oraz w naturalnym środowisku. W naszych działaniach promujemy najwyższe wartości moralne, respektujemy prawa. Zadbamy o to, aby rodzice byli współautorami sukcesów swoich dzieci i partnerami w działaniach przedszkola.

Charakterystyka programu

Celem programu jest świadome wprowadzanie dziecka w system pożądanych zachowań, zapewnienie warunków do pełnego rozwoju osobowego każdego wychowanka, poprawa jakości pracy wychowawczej, uwzględnienie potrzeb społeczności przedszkolnej: dzieci, rodziców, środowiska oraz pracowników. Program zawiera cele, które ukierunkowują działalność nauczyciela oraz wspomagają kształtowanie prawidłowych postaw funkcjonowania dzieci w grupie w oparciu o wzmocnienia pozytywne.

Program wychowawczy jest zgodny z podstawą programową wychowania przedszkolnego i zawarty jest w następujących obszarach:

 1. Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i sytuacjach zadaniowych

 2. Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych.

 3. Wdrażanie dzieci do utrzymywania ładu i porządku

 4. Wspomaganie rozwoju mowy dzieci

 5. Wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci

 6. Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych

 7. Wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt

 8. Wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne

 

Warunki realizacji

Programem wychowawczym objęte są dzieci przedszkolne. Zadania wychowawcze realizowane będą w sposób ciągły przez wszystkich nauczycieli poprzez odpowiedni dobór metod i form pracy, literaturę, pomoce dydaktyczne oraz stosowanie środków wychowawczych wzmacniających pozytywne zachowania dzieci. Nauczyciele będą współpracować z rodziną dziecka w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych. Dzieci zaangażują się we wspólne tworzenie i przestrzeganie Kodeksu przedszkolaka. Pracownicy niepedagogiczni będą wspierać działania nauczycieli.

Program obejmuje funkcjonowanie dziecka grupie w zakresie podstawowych dziedzin życia przedszkolnego: -samoobsługi i czynności higienicznych, -zabaw samorzutnych -zajęć i zabaw zorganizowanych, uroczystości -spożywania posiłków -spacerów, wycieczek, zabaw na powietrzu.

WARUNKI BAZOWE NIEZBĘDNE DO REALIZACJI PROGRAMU:

-Sale zabaw dla każdej grupy

-Pomoce dydaktyczne do zajęć , zabaw

-Wyposażone kąciki zabaw i sale do zabaw

-Ogród przedszkolny

Cele programu wychowawczego

Program pozwala na refleksję nad tym co ważne, potrzebne, dobre, co zaspokaja potrzeby i rozwija możliwości, skutecznie przeobraża świadomość, postawy, zachowania i sposób życia. Przekłada zasady werbalne na rzeczywistość dając możliwość zmiany sposobu rozumienia tego kim jesteśmy, naszej wewnętrznej natury i jej wpływu na rzeczywistość.

Cele programu:
1. Wzmacnianie więzi uczuciowej z rodziną i środowiskiem, w którym dziecko wzrasta
2. Kształtowanie umiejętności komunikowania się w sposób werbalny i niewerbalny
3. Rozwijanie umiejętności zgodnego współżycia i współdziałania z innymi:

 • kształtowanie podstawowych powinności moralnych: np. życzliwości, tolerancji, sprawiedliwości, odpowiedzialności, uczciwości…

 • polubownego rozwiązywania spraw konfliktowych i dochodzenia do kompromisu,

 • rozróżniania dobra od zła,

4.Uświadomienie dzieciom ich praw i obowiązków
5.Pomoc dziecku w budowaniu pozytywnego obrazu własnego "Ja"
6.Uświadomienie złożoności otaczającego świata i czyhających zagrożeń.
7.Kształtowanie życzliwego i otwartego stosunku do ludzi i przyrody
8. Rozwijanie dbałości o własne zdrowie, higienę i bezpieczeństwo
9.Wspieranie rodziców w ich działaniach wychowawczych

10. Kształtowanie prawidłowych postaw i kontaktów interpersonalnych z dziećmi niepełnosprawnymi.

Prawa i obowiązki dziecka

Dziecko w przedszkolu ma prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka, a w szczególności prawo do:

1) właściwego zorganizowanego procesu opiekuńczego, wychowawczego i dydaktycznego, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej;

2) szacunku dla wszystkich jego potrzeb, życzliwego i podmiotowego traktowania;

3) ochrony przed wszelkimi farmami przemocy fizycznej bądź psychicznej;

4) poszanowania jego godności osobistej;

5) poszanowania własności;

6) opieki i ochrony;

7) partnerskiej rozmowy na każdy temat;

8) akceptacji jego osoby.

9) zaspokajania potrzeb rozwojowych, a szczególnie potrzeby bezpieczeństwa

10) zaspokojenia ciekawości i poznania otaczającej go rzeczywistości;

11) badania i odkrywania;

12) kontaktu i zabawy z innymi, wyboru towarzyszy zabaw;

13) rozwijania swoich zainteresowań i własnych możliwości twórczych;

14) decydowania i dokonywania wyborów, wyrażanie własnego zdania, sądów i oczekiwań;

15) poznania, nazywania i wyrażania własnych emocji;

16) zrozumiałego dla siebie systemu wyróżnień, nagród i logicznych konsekwencji.

17) poszanowania własnej godności i nietykalności

18) akceptacji takim, jakim jest

19) popełniania błędów i możliwości naprawiania ich

 

W naszym przedszkolu wychowanek ma obowiązek:

1)przestrzegać zasad i norm współżycia w grupie;

2) nie oddalać się od grupy bez pozwolenia osoby dorosłej;

3) zgłaszać swoje niedyspozycje zdrowotne;

4) nie przeszkadzać innym w zabawie, gdy sam nie ma na nią ochoty;

5) po skończonej zabawie posprzątać miejsce zabawy;

6) umieć dzielić się z kolegami atrakcyjnymi zabawkami;

7) szanować prawo do zabawy wszystkich kolegów;

8) zachowywać zasady bezpieczeństwa podczas zabawy;

9) nie przeszkadzać odpoczywającym;

10) poprawnie zachowywać się w miejscach publicznych.

11) znajomości swoich praw i korzystania z nich

12) korzystania z kontaktów interpersonalnych z dziećmi i dorosłymi

13) kształtowania prawidłowych kontaktów społecznych 

Dziecko w przedszkolu ma obowiązek, w trosce o bezpieczeństwo własne i kolegów, przestrzegać wszelkie umowy zawarte z nauczycielką, a w szczególności:

1) nie oddalać się od grupy bez wiedzy nauczycieli

2) sygnalizować złe samopoczucie i potrzeby fizjologiczne oraz zgłaszać wszelkie przykre wypadki, uszkodzenia itp.

3) dbać o sprzęt i zabawki znajdujące się w przedszkolu

4) dbać o estetykę i czystość pomieszczeń, w których przebywa

5) przejawiać właściwy stosunek do rówieśników, osób starszych, wynikający z postaw respektowania podstawowych norm społecznych i etycznych

Prawa i obowiązki rodziców

W naszym Przedszkolu rodzice mają prawa do:

1) zapoznania się z programem oraz zadaniami wynikającymi z programu rozwoju placówki oraz planów pracy w danym oddziale;

2) uzyskiwania na bieżąco rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, stałych kontaktów z nauczycielem według potrzeb;

3) uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli w rozpoznawaniu przyczyn trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania pomocy dziecku;

4) wyrażania i przekazywania nauczycielowi oraz dyrektorowi wniosków z obserwacji pracy opiekuńczo-wychowawczej przedszkola;

5) uczestnictwa w przeprowadzanych formach diagnozowania potrzeb w zakresie opieki, wychowania i nauki dziecka;

6) uczestnictwa w zajęciach prowadzonych w ramach oddziału, do którego uczęszcza jego dziecko, według zgłoszonych przez niego potrzeb oraz w zajęciach prowadzonych ze specjalistami na terenie przedszkola;

7) aktywnego uczestniczenia w życiu przedszkola i oddziału, do którego uczęszcza jego dziecko;

8) uczestnictwa w zebraniach rodziców, podejmowaniu decyzji służących dobru ogółu dzieci;

9) służenia pomocą opiekuńczą podczas planowanych wyjazdów i wycieczek.

Obowiązki rodziców:

1) przestrzeganie statutu przedszkola;

2) zaopatrzenie dziecka w niezbędne przybory i pomoce;

3) respektowanie uchwał organu prowadzącego, rady pedagogicznej i rady rodziców;

4) przyprowadzanie dziecka w ustalonych z nauczycielem godzinach i punktualne odbieranie z przedszkola osobiście lub przez upoważnioną przez rodziców osobę, zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo, zgłoszoną pisemnie lub w wyjątkowych sytuacjach telefonicznie;

5) dopilnowanie, aby dziecko w momencie przyprowadzenia do przedszkola zostało objęte opieką przez nauczyciela lub innego pracownika przedszkola;

6) po odebraniu dziecka z oddziału przez rodzica lub opiekuna rodzic lub opiekun zobowiązany jest do sprawowania opieki nad dzieckiem również na terenie obiektu przedszkolnego lub ogrodu;

7) w przypadku samodzielnego przychodzenia dziecka do przedszkola z woli rodzica lub opiekuna, pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka ponosi rodzic lub opiekun, do momentu objęcia opieką dziecka przez nauczyciela lub innego pracownika przedszkola;

8) kontrolowania przedmiotów przynoszonych przez dziecko do przedszkola z domu, w szczególności tych z różnych względów niebezpiecznych, np. leków, ostrych przedmiotów, zapałek itp.;

9) informowanie o przyczynach dłuższych nieobecności dziecka w przedszkolu, w szczególności o chorobach zakaźnych oraz zmianach numerów telefonicznych;

10) zapoznawanie się z informacjami i ogłoszeniami zamieszczanymi przez nauczycieli na tablicach ogłoszeniowych;

11) rodzice dziecka podlegającego spełnianiu obowiązku szkolnego obowiązani są dopełnić czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do przedszkola, a także zapewnić jego regularne uczęszczanie na zajęcia;

12) rodzice dziecka podlegającego spełnianiu obowiązku szkolnego obowiązani są do pisemnego usprawiedliwiania nieobecności na zajęciach w terminie 7 dni od dnia powrotu dziecka do przedszkola.

System motywacyjny

Dzieci potrzebują precyzyjnego określenia, co jest dozwolone, a czego nie wolno. Opracowując wspólnie z nimi kodeks postępowania musimy zarówno wspierać i motywować je do przestrzegania obowiązujących norm i zasad, jak również konsekwentnie je egzekwować. Skutecznym środkiem wychowawczym są nagrody i pochwały. Mają one wartość zachęcającą do pracy dla każdego człowieka, a tym bardziej dla dziecka. Uznanie i akceptacja mobilizują do dalszych wysiłków.

Formy nagradzania zachowań respektujących ustalone normy i zasady zachowania:

-pochwała wobec grupy

-pochwała indywidualna

-pochwała przed rodzicami

-atrakcyjna zabawa według pomysłu dziecka

-darzenie dziecka szczególnym zaufaniem np. zwiększając zakres jego samodzielności

drobne nagrody rzeczowe, np. emblematy uznania, naklejki


Nagradzamy za:

-stosowanie ustalonych umów i zasad

-wysiłek włożony w wykonywanie pracy, zadania

-wypełnienie podjętych obowiązków

-bezinteresowną pomoc innym

-stosowanie zasad ochrony przyrody

-aktywny udział w pracach grupy

Po ustaleniu norm postępowania ustalamy także konsekwencje za brak podporządkowania się im.

 

Formy karania za niestosowanie się do ustalonych zasad:

-upomnienie słowne

-rozmowa - przedstawienie następstw zachowania (skłonienie dziecka do autorefleksji)

-wyrażenie przez nauczyciela smutku i niezadowolenia z powodu zachowania dziecka,

-odsunięcie na krótki czas od zabawy

-zastosowanie aktywności mającej na celu rozładowanie negatywnych emocji

-poinformowanie rodziców o przewinieniu


Kary stosujemy za:

-nieprzestrzeganie ustalonych norm i zasad współżycia w grupie i przedszkolu

-stwarzanie sytuacji zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu własnemu i innych

-zachowania agresywne

-niszczenie wytworów pracy innych , ich własności

-celowe nie wywiązywanie się z podjętych obowiązków

Kodeksy

 

Kodeks przedszkolaka.

 • Wspólnie i zgodnie bawię się z dziećmi.

 • Potrafię czekać na swoja kolej podczas działalności zabawowej i edukacyjnej.

 • Szanuję własność cudzą i wspólną.

 • Wiem, że praca innych jest trudem, który należy szanować i tego samego oczekuję    od innych.

 • Do zabawy biorę tylko te zabawki, którymi teraz będę się bawić, a po skończonej zabawie odłożę je na miejsce.

 • Bawię się tak, aby nie powodować zagrożenia i przykrości innym.

 • Pomagam innym młodszym i mniej sprawnym kolegom.

 • Próbuję samodzielnie rozwiązywać sytuacje problemowe zgodnie z ogólnie przyjętymi normami.

 • Stosuje formy grzecznościowe: proszę, dziękuję, przepraszam itp.

 • Wiem, że w przedszkolu jestem po to, aby zdobyć wiedzę i umiejętności  potrzebne mi w szkole.

Zasady zachowania w łazience

a)      mycie rąk ( przed i po posiłku, po wyjściu z toalety, przed oglądaniem książek)

- podwijamy rękawy,

- moczymy ręce, pocieramy namydlone ręce, płuczemy,

- zakręcamy kran,

- otrząsamy ręce nad zlewem,

- wycieramy dłonie w swój ręcznik,

b)     pielęgnacja zębów

- do kubka wlewamy letnią wodę,

- płuczemy usta,

- na szczotkę wyciskamy pastę,

- myjemy zęby okrężnymi ruchami,

- kilkakrotnie płuczemy jamę ustną wodą,

- wkładamy szczoteczkę do kubka do góry włosiem,

- kubek ze szczotką ustawiamy w wyznaczonym miejscu..

c)      higiena potrzeb fizjologicznych

- korzystamy z toalety wyłącznie pojedynczo,

- zawsze po sobie spłukujemy toaletę,

- myjemy ręce po wyjściu z toalety.

 

Zasady zachowania w szatni

- starannie układamy swoją odzież i buty,

- pamiętamy o kolejności zakładania odzieży przed wyjściem,

- po powrocie, przed wejściem do budynku  otrzepujemy buty i je wycieramy o wycieraczkę,

- przy rozbieraniu pamiętamy o kolejności zdejmowania odzieży,

- starannie składamy odzież i odkładamy na swoją półkę,

- pamiętamy, aby pomagać kolegom, którzy potrzebują pomocy.

 

Zasady zachowania w sali

- nie biegamy,

- dzielimy się wszystkim,

- mówimy umiarkowanym głosem,

- nie bijemy innych,

- sprzątamy po sobie,

- nie niszczymy zabawek,

- używamy zwrotów grzecznościowych.

 

 Kodeks zdrowego przedszkolaka

 

 • Znam zasady dbałości o zdrowie i bezpieczeństwo oraz je przestrzegam.

 • Chętnie korzystam z zabiegów higienicznych.

 • Spożywam zróżnicowane posiłki.

 • Czynnie spędzam wolny czas.

 • Rozumiem zasady sportowej rywalizacji.

 

Zasady zachowania obowiązujące podczas spożywania posiłków

 

- siedzimy w pozycji lekko pochylonej ku stołowi,

- jemy w ciszy,

- sztućcami posługujemy się bezpiecznie i kulturalnie,

- po skończonym posiłku wycieramy usta serwetką,

- odchodząc od stołu, cicho wstajemy i lekko odsuwamy krzesło, wychodzimy, zasuwamy krzesło i mówimy „dziękuję”.

 

Kodeks małego ekologa

 • Nie  łamię gałęzi drzew i nie  depczę trawników.

 • Nie  śmiecę.

 • Nie  męczę zwierząt.

 • Sadzę drzewa i krzewy.

 • Opiekuję się zwierzętami.

 • Zwracam uwagę tym, którzy czynią krzywdę przyrodzie.

 • Rozpoznaję zagrożenia dla środowiska przyrodniczego.

Zasady zachowania podczas pobytu w ogrodzie przedszkolnym

- bezpiecznie korzystamy z urządzeń,

- nie popychamy innych,

- nie bijemy się,

- pomagamy młodszym kolegom,

- nie oddalamy się z terenu ogrodu,

- słuchamy poleceń nauczyciela.

 

Zasady zachowania podczas wycieczek i spacerów

- idziemy kolejno parami,

- nie popychamy się,

- uważnie słuchamy,

- przestrzegamy zasad ruchu drogowego.

Kodeks małego patrioty

 • Znam członków swojej rodziny.

 • Znam nazwę swojej miejscowości i uczestniczę w jej życiu.

 • Szanuję kulturę i tradycje narodowe.

 • Wiem, że mieszkam w Polsce i jestem Polakiem.

 • Znam hymn Polski i szanuję znaki narodowe.

 • Wiem, że Polska należy do Unii Europejskiej.

 • Wiem, ze wszyscy ludzie mają te same prawa.

Zasady zachowania obowiązujące podczas imprez , uroczystości, spotkań itp.

- zajmujemy wyznaczone miejsce,

- witamy się z gośćmi ,

- uważnie słuchamy,

- żegnamy się z gośćmi,

- wychodzimy w ustalonej kolejności.

Kryteria sukcesu (spodziewane efekty)

Dziecko:

1. Dostrzega i rozumie potrzeby innych, akceptuje ich odrębność i indywidualność, jest tolerancyjne.

2. Rozumie i przestrzega zasady zgodnego współżycia w grupie.

3. Potrafi kulturalnie zwracać się do innych, uzywa zwrotów grzecznościowych.

4. Ma poczucie własnej wartości, wiary we własne siły, możliwości i umiejętności.

5. Potrafi nazywać, wyrażać i kontrolować swoje emocje.

6. Szanuje wolność innych, cudze zdanie.

7. Rozumie potrzebę poszanowania cudzej własności.

8. Wyraża swoje uczucia, potrzeby i oczekiwania, a także dostrzega je u innych.

9. Rozumie znaczenie dialogu w rozwiązywaniu sporów. Potrafi argumentować

swoje racje. Oceny i odczucia.

10. Zna i kultywuje tradycje lokalne, regionalne i narodowe.

11. Ma świadomość przynależności narodowej; rozpoznaje godło i barwy narodowe, rozumie pojęcie ojczyzna.

12. Rozumie konieczność przestrzegania zasad zgodnego współżycia ze światem roślin i zwierząt, przejawia postawy proekologiczne.

13. Rozumie potrzebę stosowania profilaktyki prozdrowotnej.

14. Zauważa sytuacja zagrażające bezpieczeństwu własnemu i innych, potrafi unikać zagrożeń.

15. Umie funkcjonować w środowisku zgodnie z przyjętym kanonem norm społecznych.

16. Zna swoje prawa i obowiązki.

17. Zna i ceni wartości moralne, takie jak: prawda, dobro, piękno, sprawiedliwość, uczciwość, solidarność, życzliwość szacunek, wyrozumiałość.

18. Rozumie swoje prawo do pomocy ze strony dorosłych w trudnych sytuacjach.

19. Ma poczucie obowiązkowości, odpowiedzialności i wytrwałości decydujące o doprowadzaniu do końca rozpoczętej pracy.

20. Potrafi cieszyć się z własnych sukcesów, docenia sukcesy innych, umie z godnością przyjmować porażki.

21. Interesuje się otaczającym światem, poszukuje odpowiedzi na nurtujące je

pytania.

Rodzic:

1.Podejmuje systematyczną współpracę z przedszkolem.

2.Jest otwarty na rady i sugestie nauczyciela.

3.Czuje się współgospodarzem placówki.

4.Bierze czynny udział w życiu przedszkola.

Ewaluacja

1. Ewaluacji programu wychowawczego dokonuje się na półrocznej i rocznej radzie  pedagogicznej

2. W ewaluacji uwzględnia się opinię wychowanków, rodziców, nauczycieli, pracowników  przedszkola, wytwory dzieci

3. Sposoby ewaluacji:

a) analiza dokumentów:- Program wychowawczy,

- Księga protokołów rady pedagogicznej, -arkusze obserwacji, dzienniki,

b) ankiety,

c) wytwory dzieci.

 UWAGI KOŃCOWE:

Za realizację programu wychowawczego odpowiedzialne są nauczycielki ze wszystkich grup wiekowych

Zadania realizowane będą wspólnie z rodzicami

SPOSOBY EWALUACJI:

Analiza dokumentacji pedagogicznej :

- plany miesięczne

- arkusze diagnostyczne poziomu wiedzy i umiejętności dzieci

-zapisy w dziennikach

Ankieta dla rodziców

Ankieta dla nauczycieli

Ocena realizacji "Programu Wychowawczego" na końcowej Radzie Pedagogicznej

Analiza dokumentacji współpracy z rodzicami :

- protokoły zebrań z rodzicami

- ankiety informacyjne o dziecku 

ANKIETA DLA RODZICÓW DOTYCZĄCA REALIZACJI PROGRAMU WYCHOWACZEGO W PRZEDSZKOLU:

Proszę zakreślić wybraną odpowiedź.

1. Czy program wychowawczy przedszkola spełnia Państwa oczekiwania?
TAK   NIE  TRUDNO POWIEDZIEĆ
Jeśli nie to dlaczego?

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

2. Czy zdaniem Państwa program wychowania przedszkolnego wspomaga dzieci w ich wszechstronnym rozwoju?
TAK   NIE
Jeśli nie to dlaczego?

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

3. Czy jesteście Państwo zadowoleni ze sposobu informowania o trudnościach i postępach dziecka?
TAK   NIE
Jeśli nie to dlaczego?

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
4. Czy według Państwa nauczyciele mają właściwe podejście do dzieci, tworzą miłą atmosferę, zaspakajają potrzeby dzieci, rozumieją ich potrzeby?
TAK  NIE
Jeśli nie to dlaczego?

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

5. Do kogo zwrócilibyście się Państwo w razie problemów z - dzieckiem?
- nauczyciela
- dyrektora
- Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej
17

Inne ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

6. Czy współpraca przedszkola ze środowiskiem rodzinnym spełnia Państwa oczekiwania?
TAK   NIE
Jeśli tak to dlaczego? ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Jeśli nie to dlaczego?

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

7. Czy zdaniem Państwa przedszkole kształtuje w dziecku:
- poczucie sprawiedliwości          TAK  NIE
- wpaja szacunek dla ludzi i prawdy TAK  NIE
- uczy rozróżniania dobra i zła     TAK  NIE

Dziękujemy za wypełnienie ankiety

 

ANKIETA DLA NAUCZYCIELI DOTYCZĄCA REALIZACJI PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO W PRZEDSZKOLU.

 

Ankieta została opracowana w oparciu o:
a/ Podstawę Programową Wychowania Przedszkolnego
b/ Program Wychowawczy Publicznego Przedszkola nr 12 z Oddziałem Integracyjnym w Jastrzębiu Zdroju

Celem poniższej ankiety jest dokonanie przez nauczycieli aktualnej oceny realizacji programu wychowawczego naszej placówki.

Ankieta jest anonimowa. Jej wyniki posłużą doskonaleniu programu wychowawczego.
Wybraną odpowiedź należy zakreślić krzyżykiem.
Wyniki ankiety zostaną opracowane i przedstawione Radzie Pedagogicznej.

Dziękuje za wypełnienie ankiety.

PYTANIE1. Czy Program wychowawczy przedszkola ma dokładnie określone cele, warunki i sposoby realizacji?

□ Tak
□ Nie


PYTANIE 2. Czy według Pani treści Programu Wychowawczego są zgodne z podstawą programową wychowania przedszkolnego i dopasowane do możliwości wychowanków przedszkola?

□ Tak
□ Nie
□ Inne uwagi
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
PYTANIE 3. Czy wykorzystała Pani Program Wychowawczy przedszkola przy tworzeniu własnego systemu wychowawczego w swoim oddziale?
□ Tak
□ Nie

PYTANIE 4. Czy Pani zdaniem wprowadzony Program wychowawczy w przedszkolu ma wpływ na jednolity system oddziaływania wychowawczego?

□ Tak
□ Nie

jeśli nie, to proszę podać przyczyny
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................

PYTANIE 5. Czy realizacja Programu wychowawczego ma wpływ na osiągane efekty pracy wychowawczej w Pani oddziale?

□ Tak
□ Nie

Jeśli nie, to proszę podać przyczyny
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................

PYTANIE 6. Czy realizowany Program Wychowawczy w przedszkolu pomógł Pani w pracy wychowawczej?

□ Tak
□ Nie
□ Inne uwagi
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................PYTANIE 7. Jakie treści Programu Wychowawczego realizowała Pani w pracy wychowawczej w swoim oddziale?

□ W zakresie podnoszenia kultury bycia
□ Jak być koleżeńskim
□ W zakresie normowania współżycia w grupie rówieśniczej
□ W zakresie właściwego rozumienia własnego bezpieczeństwa
□ W zakresie właściwego dbania o zdrowie
□ W zakresie kształtowania postawy patriotycznej
W jaki sposób?
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................

PYTANIE 8. Czy według Pani zaproponowane wartości, zasady, normy i sposoby ich realizacji w Programie Wychowawczym są odpowiednie?

□ Tak
□ Nie

a/ Jakie Pani wprowadziłaby ewentualnie zmiany
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................

PYTANIE 9. Czy Pani zgadza się z proponowanym systemem nagród i kar w Programie Wychowawczym?

□ Tak
□ Nie

a/ Jakie zmiany można wprowadzić, proszę wymienić
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
PYTANIE10. Czy w wyniku realizacji Programu Wychowawczego wzrosły Pani umiejętności w zakresie kompetencji wychowawczych?

□ Tak
□ Nie
□ Inne uwagi
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................

PYTANIE 11. Czy realizacja Programu Wychowawczego pomogła Pani w nawiązaniu bliższego kontaktu z wychowankiem i w akceptacji jego podmiotowości?

□ Tak
□ Nie
□ Inne uwagi
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................

PYTANIE 12. Jak układa się współpraca z rodzicami w Pani oddziale?

□ bardzo dobrze
□ dobrze
□ ani źle, ani dobrze
□ nie najlepiej
□ inne uwagi
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
PYTANIE 13. Czy rodzice są otwarci na rady i sugestie z Pani strony?

□ bardzo
□ raczej tak
□ raczej nie
□ zdecydowanie nie
□ trudno mi powiedzieć