Plan pracy przedszkola

 

Plan pracy przedszkola

Roczny plan pracy wychowawczo- dydaktycznej Publicznego Przedszkola nr12
z Oddziałem Integracyjnym w Jastrzębiu – Zdroju
na rok szkolny 2018/2019

Zatwierdzono do realizacji uchwałą rady pedagogicznej nr 2/2018 z dnia 29 sierpnia 2018r.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2018, poz.996)

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 356).

 • Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U. z 2017, poz. 1658).

 • Statut PP12

 • Program Wychowawczy PP12

 • Wnioski wynikające z realizacji planu nadzoru pedagogicznego:

- Ustalono, że w roku szkolnym 2018/2019 nauczycielki skoncentrują się na pedagogizacji rodziców, aby zwrócić uwagę

na najczęściej popełniane błędy rodzicielskie

- Organizować spotkania na nurtujące tematy w tym z psychologiem dla rodziców.

- Zadbać o dalszą dobrą współpracę z instytucjami, które uczą dzieci odpowiednich postaw w sytuacjach zagrożeń.

- Nadal pracować tak, aby utrzymać wysoką jakość pracy w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa dziecka.

- Nadal prowadzić działania w ramach innowacji pedagogicznej „Bezpieczna droga” w ramach edukacji komunikacyjnej.

- Organizować szkolenia dla pracowników przedszkola.

- Zorganizować „Plener malarski” podejmując współpracę z Publicznym Przedszkolem nr 10 w Jastrzębiu – Zdroju

  • Cele główne realizacji w danym roku szkolnym (kierunki pracy).

 • Ustalono zadania planu pracy na rok szkolny 2018/2019, za opracowanie którego odpowiadają p. Maria Piwowar i p. Wioletta Koralewska „Plastyka, technika - świetną zabawą dla smyka”

 • Szczególnie wyeksponowany i wyposażony zostanie kącik plastyczny – dzieci mogą korzystać ze wszystkich przyborów plastycznych: nożyczki, kartki, kleje, farby, kółeczka origami itp.

 • Wytyczne MEN

Plastyka, technika – świetną zabawą dla smyka’’

- Rozmiłowanie dzieci w sztuce plastycznej poprzez aktywizowanie do twórczego działania rozwijającego wyobraźnię.

- Rozwijanie uzdolnień i zainteresowań plastycznych dzieci w tok różnorodnych działań plastycznych i technicznych.

założenia programu:

 1. Poznanie różnych technik plastycznych i ich wykorzystanie

 2. Kształtowanie i rozwijanie wrażliwości na piękno kształtów i barw otaczającej rzeczywistości

 3. Rozwijanie zdolności przeżywania wartości estetycznych

 4. Promowanie dorobku twórczego dzieci

 5. Budzenie poczucia odpowiedzialności i satysfakcji z wykonanej pracy

 6. Rozwijanie wyobraźni dziecka poprzez kontakt z wytworami sztuki (reprodukcje dzieł uznanych artystów polskich i zagranicznych, oglądanie wystaw miejscowych artystów).

 7. Poznanie różnych nurtów plastycznych oraz ich wybranych przedstawicieli

 8. Interpretuje swoją własną twórczość

 9. Kształtowanie umiejętności współpracy w grupie i pomaganie sobie nawzajem

 10. Doskonalenie umiejętności posługiwania się różnymi narzędziami i materiałami plastycznymi, stosowanie ich w czasie swobodnej zabawy.

 11. Rozwijanie sprawności manualnej i percepcyjnej

 12. Rozwijanie twórczej inicjatywy dziecka, pomysłowości oraz wiary we własny siły

Lp.

Środki i formy realizacji

Termin

Osoby odpowiedzialne

Uwagi o realizacji

 

1

 

Wprowadzenie w grupach Kodeksu Dobrego Zachowania

 

 

wrzesień

 

wszystkie nauczycielki

 

 

 

 

 

 

2

 

Wzbogacenie bazy przedszkola o nowe artykuły plastyczne niezbędne do realizacji zajęć, tj. papier do origami, kolorowe pompony, klamerki, plastikowe igły, muliny, kreatywne druciki, oczy, kolorowe piórka, papierowe talerze, pojemniki na muf finki, papier kolorowy, słomki, patyczki, pastele suche oraz mokre itp.

 

 

 

 

cały rok

 

 

 

wszystkie nauczycielki

 

 

 

 

 

 

3

 

Opracowanie dla całego przedszkola wspólnego kalendarza realizacji cyklu ,, Poznajemy malarzy” - raz w miesiącu.

W ustalony dzień obchodu dnia, tj. ostatni wtorek miesiąca, dzieci poznają wybrany nurt plastyczny i jego przedstawicieli.

 

 

cały rok

 

Opracowanie scenariuszy:

Dorota Jankowska

Monika Hauzer

 

Realizacja:

Wszystkie nauczycielki

 

 

 

4

 

Wernisaż prac wykonanych przez dzieci – po każdym dniu z cyklu ,,Poznajemy malarzy”.

 

 

 

cały rok

 

 

wszystkie nauczycielki

 

 

 

 

5

 

Wyszukanie nowych, ciekawych inspiracji plastyczno – technicznych i wykorzystanie ich w codziennej pracy
z dziećmi.

 

 

cały rok

 

 

wszystkie nauczycielki

 

6

 

Angażowanie dzieci do udziału w konkursach plastycznych organizowanych przez inne placówki

 

 

 

cały rok

 

 

wszystkie nauczycielki

 

 

 

7

 

Zorganizowanie wycieczki na wystawę obrazów artystów lokalnych i nie tylko.

 

 

 

cały rok

 

 

wszystkie nauczycielki

 

 

8

 

Tworzenie prac plastycznych w plenerze – wykorzystywanie materiałów pochodzących
z przyrody, w każdej porze roku.

 

 

 

cały rok

 

 

wszystkie nauczycielki

 

 

 

9

 

Plener malarski” – współpraca z PP 10

 

wrzesień

wszystkie nauczycielki

 

 

10

,,Pocztówka z wakacji” –konkurs na pocztówkę
w formie A5 dowolną techniką.

wrzesień

Maria Piwowar

 

 

 

 

11

Międzynarodowy Dzień Kropki (15 Wrzesień) – święto kreatywności, odwagi i zabawy.

wrzesień

 

Opracowanie scenariusza:

Maria Piwowar

 

Realizacja:

Wszystkie nauczycielki

 

 

 

 

12

 

Realizacja projektu „Niepełnosprawni wśród nas” – konkurs plastyczny

 

Listopad/grudzień

Dorota Krystkowiak

Katarzyna Wójcik

 

 

 

13

 

Wycieczka do Regionalnego Muzeum w Osinach

 

Grudzień

Dorota Krystkowiak
Katarzyna Wójcik

 

 

 

 

14

 

 

Wyszukanie nowych, ciekawych inspiracji plastyczno – technicznych i wykorzystanie ich w codziennej pracy z dziećmi.

 

Cały rok

wszystkie nauczycielki

 

 

 

15

Konkurs techniczno – plastyczny dla dzieci
i rodziców „Cztery pory roku” (praca przestrzenna, makieta).

listopad

Maria Piwowar,

Wioletta Koralewska

 

 

16

Ogólnomiejski konkurs dla dzieci z jastrzębskich przedszkoli z okazji 11 listopada „Legendy polskie”- zgodnie z akcją „Rok dla Niepodległej”

listopad

Wszystkie nauczycielki

 

 

 

17

 

Wewnątrz przedszkolny konkurs plastyczny Tworzenie pracy na podany temat, według własnej kreatywności z dostępnych materiałów.

 

 

 

kwiecień

 

 

Bożena Wrześniewska

Joanna Salachna

 

 

18

 

Rodzinny konkurs plastyczny „Śmieci mniej, Ziemi lżej”

 

 

kwiecień

 

Dorota Krystkowiak
Katarzyna Wójcik

Dorota Jankowska

 

 

 

 

Załączniki:

Załącznik nr 1. Plan współpracy z rodzicami – indywidualny dla każdej grupy przedszkolnej

Załącznik nr 2 Plan współpracy ze środowiskiem

Załącznik nr 3 Harmonogram uroczystości, wycieczek

Załącznik nr 4 Plan współpracy ze szkołą podstawową – w grupach dzieci sześcioletnich