Rekrutacja

 

REGULAMIN   REKRUTACJI

 

Publicznego Przedszkola Nr 12                        z Oddziałem Integracyjnym

                 

w Jastrzębiu - Zdroju

na rok szkolny 2017/2018

                                         

  Załącznik Nr 1

                                                                                          Zarządzenia Nr  5/2017

                                                                                  z dnia  27.02.2017 roku

 dyrektora PP12

                                                                               w Jastrzębiu -Zdroju

                                                                      

REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 12                        Z ODDZIAŁEM INTEGRACYJNYM W JASTRZĘBIU-ZDROJU                                                                                                                NA ROK SZKOLNY 2017/2018

PODSTAWA PRAWNA

 • USTAWA z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe  (Dz.U.z 2017r. poz.59)
 • Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 wrześni 1991r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, 1954, 1985             i 2169 oraz z 2017 r. poz. 60)
 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001 r. , Nr 61, poz. 624      z  późn. zm.)
 •  Uchwała  Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój  nr IV.16.2017  z 23 lutego 2017 r.

 

I.   Tok postępowania rekrutacyjnego

 

§ 1

1.Nabór dzieci do przedszkola na dany rok szkolny odbywa się w terminie ustalonym przez organ prowadzący.

 

2.Przebieg rekrutacji dzieci do przedszkola obejmuje:

a)      określenie liczby miejsc organizacyjnych w przedszkolu;

b)      ogłoszenie rekrutacji dzieci do przedszkola;

c)      przyjmowanie wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola;

d)     powołanie Komisji Rekrutacyjnej;

e)      posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej;

f)       ogłoszenie - podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych                i niezakwalifikowanych.

g)      potwierdzanie przez rodziców  (opiekunów prawnych) kandydata woli przyjęcia do przedszkola

h)      podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

i)        rekrutacja uzupełniająca.

 

3.Postępowanie Komisji Rekrutacyjnej jest jawne.

 

      4.Nabór prowadzi się zgodnie z poniższym harmonogramem:

      a) od 02 marca do 13 marca 2017r. pobieranie i przyjmowanie deklaracji o kontynuacji

          wychowania przedszkolnego.

b)   od 13 marca do 31 marca 2017r. pobieranie i przyjmowanie wniosków wraz                         z załącznikami.
c) do 03 kwietnia do 10 kwietnia 2017 r. rozpatrywanie złożonych wniosków – posiedzenie Komisji        Rekrutacyjnej.                                                                                                                                       d) 12 kwietnia 2017 r.  – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów    zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.                                                                                                                 e) od 12 kwietnia do 21 kwietnia 2017 r. (do godz. 15.00) potwierdzanie przez rodziców  (opiekunów prawnych) kandydata woli przyjęcia do przedszkola.                          

f) 24 kwietnia 2017 r. do godz. 15.00 - podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

 

       5.Termin postępowania uzupełniającego:                                                                         

a) 17 – 19 maja 2017 r. pobieranie i przyjmowanie wniosków wraz z załącznikami.
b) 22 maja 2017- 31 maja 2017 r. rozpatrywanie złożonych wniosków – posiedzenie Komisji  Rekrutacyjnej.                                                                                                                                       c) 01.06.2017 r.  – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów    zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.                                                                                                                 d) od 01 czerwca do 6 czerwca 2017 r. (do godz. 15.00) potwierdzanie przez rodziców  (opiekunów prawnych) kandydata woli przyjęcia do przedszkola.                                                   e) 07 czerwca 2017r. do godz. 15,00 - podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

6.Dyrektor przedszkola przeprowadza postępowanie uzupełniające jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami.

7.Postępowanie uzupełniające powinno zakończyć się do końca sierpnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, na który jest przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne.   

8.Do postępowania uzupełniającego przepisy niniejszego rozdziału stosuje się odpowiednio.

9.O przyjmowaniu dzieci w ciągu roku szkolnego na wolne miejsca decyduje dyrektor przedszkola, biorąc pod uwagę obowiązujące kryteria.

10.W przypadku nieprzyjęcia dziecka będącego „w obowiązku rocznego przygotowania”, dyrektor przekazuje informację o tym  fakcie Prezydentowi Miasta.

  

§ 2

 1. Dane osobowe kandydatów zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane przez okres pobytu                   dziecka w przedszkolu.
 2. Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego są przechowywane w publicznym przedszkolu przez okres roku, chyba że na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem.

 

 1. II.   Zasady postępowania rekrutacyjnego

§ 3

 1. Przedszkole przeprowadza rekrutację w oparciu o zasadę pełnej dostępności.
 2. Do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku od 3 – 6 lat, w wyjątkowych sytuacjach dzieci 2,5 letnie oraz dzieci, którym odroczono obowiązek szkolny do ukończenia 8 roku życia zamieszkałe na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój.
 3. Liczba oddziałów określona w „Arkuszu organizacyjnym przedszkola” jest liczbą maksymalną i w przypadku zgłoszenia do przedszkola mniejszej liczby dzieci ulega odpowiedniemu zmniejszeniu.
 4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach organ prowadzący może wydać zgodę na zwiększenie liczby oddziałów na dany rok szkolny.

 

 

 

 

 

 

III. Postępowanie rekrutacyjne

 

§ 4

 

 1. Podstawowa rekrutacja dzieci do przedszkola odbywa się raz w roku.   
 2. Nabór dzieci do przedszkola na dany rok szkolny odbywa  się w oparciu o złożone przez rodziców lub prawnych opiekunów oraz osoby sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem  „Wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola”. 
 3. Rodzice (prawni opiekunowie) ubiegający się o przyjęcie dziecka do przedszkola obowiązani są złożyć w kancelarii przedszkola w oznaczonym terminie prawidłowo i czytelnie wypełniony wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola, oświadczenia oraz wymagane dokumenty                        i oświadczenia potwierdzające spełnienie kryteriów. Skreślenia i poprawki we wniosku oraz wyżej wymienionej dokumentacji powinny być zaparafowane przez osobę składającą wniosek.
 4. Do wniosku dołącza się dokumenty potwierdzające spełnianie wymienionych poniżej kryteriów:                          

1)        oświadczenie o zatrudnieniu – załącznik;

2)        w przypadku:

a)        niepełnosprawności dziecka,

b)       niepełnosprawności jednego lub obojga rodziców dziecka,

c)        niepełnosprawności rodzeństwa,

wymagane jest orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane bez względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy           z dnia 27.08.1997 o rehabilitacji zawodowej i społecznej  oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych  (Dz. U. z 2011r. Nr 127, poz.721, z późn. zm.) - w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodziców/opiekunów prawnych dziecka;

d)       osoby (matki lub ojca) samotnie wychowującej dziecko:

wymagany jest prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu (w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica/opiekuna prawnego dziecka  oraz oświadczenieo samotnym wychowywaniu dziecka oraz nie wychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem – załącznik;

e)        objęcia dziecka pieczą zastępczą:

wymagany jest dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą   zgodnie            z ustawą z dnia 9.06.11 o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U.                     z 2013r. poz.135, z 2012r. poz. 1519 oraz z 2013r. poz.154 i 866)- w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodziców/opiekunów prawnych dziecka;

f)         oświadczenie o wielodzietności rodziny dziecka , wychowującej troje lub więcej dzieci – załącznik.

 1. Wyżej wymienione oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej                        za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do podpisania             klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. 
 2. Złożenie podpisanego przez rodzica (prawnego opiekuna) wniosku, jest podstawą                                  do zawarcia umowy na świadczenia udzielane przez przedszkole,  potwierdzeniem                   zgody na proponowane warunki i zobowiązaniem się do ich przestrzegania.                                  Umowa ta obowiązuje przez cały rok szkolny.
 3. Dyrektor ma prawo do pozyskiwania od rodziców dodatkowych informacji niezbędnych                         w organizacji pracy placówki.

 

 

 

 

 1. IV.   Praca komisji rekrutacyjnej

 

§ 5

 1. Postępowanie rekrutacyjne do przedszkola przeprowadza Komisja Rekrutacyjna   powołana przez dyrektora przedszkola.
 2. W sytuacji, kiedy liczba zgłoszonych dzieci w czasie rekrutacji jest większa od liczby miejsc              w przedszkolu, dyrektor przedszkola powołuje Komisję Rekrutacyjną.
 3. Posiedzenie Komisji odbywa się na terenie przedszkola w terminie ustalonym zarządzeniem dyrektora.
 4. O terminie posiedzenia dyrektor zawiadamia z co najmniej 5-dniowym wyprzedzeniem.

 

§ 6

 1. W skład Komisji wchodzą:

1)   trzech przedstawicieli Rady Pedagogicznej;

2)   czterech przedstawicieli Rady Rodziców

 


 

§ 7

1.Tryb postępowania Komisji Rekrutacyjnej:

a)      dyrektor wyznacza przewodniczącego komisji rekrutacyjnej;

b)      Komisja Rekrutacyjna przyjmuje kandydata do przedszkola  jeżeli w wyniku postępowania rekrutacyjnego złożono wymagane dokumenty oraz kandydat został zakwalifikowany;

c)      przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach, w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego, lub może zwrócić się do prezydenta miasta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania kandydata o potwierdzenie tych okoliczności;

d)     prezydent miasta potwierdza te okoliczności w terminie 14 dni.

2.Komisja Rekrutacyjna:

a)ustala wyniki postępowania rekrutacyjnego;

b)tworzy listy wychowanków zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych;   

c)podaje do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w widocznym miejscu listy  

      kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych;

d)tworzy listy wychowanków przyjętych i nieprzyjętych;

e)podaje do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w widocznym miejscu listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.                                                   

3.Listy te zawierają:                                                                                                                           

a)      imiona i nazwiska wychowanków uszeregowane w kolejności alfabetycznej;

b)      informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu  kandydata;

c)      najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia; 

d)     informację o liczbie wolnych miejsc;                                                                                                           

e)      datę podania do publicznej wiadomości;

f)       podpis przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej.                                                                                      

4.Komisja Rekrutacyjna sporządza protokół postępowania rekrutacyjnego, który zawiera skład                 i listę obecności  członków Komisji oraz listę dzieci przyjętych i listę dzieci  nieprzyjętych do przedszkola, które podaje się do publicznej wiadomości.

5.Akta Komisji Rekrutacyjnej łącznie z wnioskami o przyjęcie dzieci do przedszkola przechowywane są w dokumentacji przedszkola.

6.W sprawach spornych decydujący głos ma dyrektor Przedszkola. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. V.   ZASADY PIERWSZEŃSTWA PRZYJĘĆ DZIECI DO PRZEDSZKOLA

 

§ 8

 1. Do Publicznego Przedszkola Nr 12 z Oddziałem Integracyjnym  w pierwszej kolejności przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze danej gminy.
 2. Pierwszeństwo w naborze do przedszkola mają dzieci realizujące roczne  przygotowanie przedszkolne (dotyczy dzieci 6-letnich, dzieci 7-letnich odroczonych od obowiązku szkolnego) W przypadku większej liczby kandydatów spełniających kryteria, niż liczba wolnych miejsc                w publicznym przedszkolu na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria o następującej wartości punktowej:

1)      wielodzietność rodziny kandydata -5 pkt.

2)      niepełnosprawność kandydata -5 pkt.

3)      niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata -5 pkt.

4)      niepełnosprawność obojga rodziców kandydata -5 pkt.

5)      niepełnosprawność rodzeństwa kandydata-5 pkt.

6)      samotne wychowywanie kandydata w rodzinie -5 pkt.

7)      objęcie kandydata pieczą zastępczą -5 pkt.

 

 1. W przypadku uzyskania przez kandydatów jednakowej ilości punktów o przyjęciu dziecka do przedszkola decyduje druga grupa kryteriów:

1.Dziecko będące w obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, zamieszkałe na teranie miasta Jastrzębie –Zdrój, dla którego wskazane przedszkole jest położone najbliżej od miejsca zamieszkania – 20 pkt

2) Dziecko pięcioletnie zamieszkałe na terenie miasta Jastrzębie –Zdrój  dla którego wskazane przedszkole jest położone najbliżej od miejsca zamieszkania -10pkt

3) Dziecko czteroletnie zamieszkałe na terenie miasta Jastrzębie –Zdrój dla którego wskazane przedszkole jest położone najbliżej od miejsca zamieszkania -10pkt

4) Dziecko trzyletnie zamieszkałe na terenie miasta Jastrzębie –Zdrój dla którego wskazane przedszkole jest położone najbliżej od miejsca zamieszkania -10pkt

5)Dziecko obojga rodziców czynnych zawodowo lub uczących się w trybie dziennym -5pkt

6)Dziecko, którego rodzeństwo w roku 2016/2017 uczęszcza do Publicznego Przedszkola nr 12- 1p

 

Dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia kryteriów w § 1 są odpowiednio:

1)Oświadczenie rodziców o zamieszkaniu dziecka na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój i w odległości najbliższej wskazanego przedszkola.

2)Oświadczenie o wykonaniu pracy w ramach stosunku pracy, względnie w innej formie , bądź prowadzeniu działalności gospodarczej( rolniczej) przez obojga rodziców lub pobieraniu nauki w trybie dziennym.

 

 

 1. Kandydaci zamieszkali poza obszarem danej gminy mogą być przyjęci do przedszkola, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego przedszkole dysponuje wolnymi miejscami. Dla kandydatów spoza gminy stosuje się również wyżej wymienione kryteria.

 

VI.   ODWOŁANIA

 

§ 9

 1. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych                  i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do Komisji Rekrutacyjnej                     z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do przedszkola.
 2. Uzasadnienie sporządza się w terminie 7 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata                       z wnioskiem. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał                               w postępowaniu rekrutacyjnym.
 3. Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora publicznego przedszkola odwołanie                                    od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
 4. Dyrektor przedszkola rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej                     w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.
 5. Na rozstrzygnięcie dyrektora publicznego przedszkola służy skarga do sądu administracyjnego.
 6. Informacje dotyczące dzieci nieprzyjętych w danym roku szkolnym do przedszkola są   przechowywane przez okres roku, chyba że na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem.

 

VII.   Przepisy końcowe

 

§ 10

 

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem  27 luty 2017r.  
  1. Regulamin zostanie podany do wiadomości rodziców poprzez wywieszenie na  tablicy

           ogłoszeń  Publicznego Przedszkola Nr 12 z Oddziałem Integracyjnym w Jastrzębiu-Zdroju.